Menu Luk

Vedtægter

VEDTÆGTER  FOR  GRUNDEJERFORENINGEN LILLEVANG / NYGÅRD 

Navn, hjemsted og formål:

§1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lillevang / Nygård.

§2. Foreningens hjemsted er Næstved Kommune under Retten i Næstved ret, der er foreningens værneting.

§3. Formålet er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende:

 • Forholdet til offentlige myndigheder.
 • Ren- og vedligeholdelse, samt udnyttelse af fællesarealer i henhold til de på de enkelte ejendomme tinglyste deklarationer.
 • Benyttelse af områdets veje og parkeringspladser.
 • Ren- og vedligeholdelse m.v. af de enkelte ejendomme og haver, med henblik på at forebygge forhold som kan virke skæmmende på området som villakvarter, eller være til gene for medlemmerne.

Grundejerforeningen er herudover berettiget til at fremskaffe og administrere de midler der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes der skal betales bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig til efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

§4.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er udstykket af matr. nr. 14 Åderup under Næstved jorder, som anført i deklaration af 8/3-1977, lyst 11/3-1977.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer, at optage som medlemmer, ejere af senere udstykkende grunde på Figenvej, fra nr. 129 – nr. 138, nr. 152, samt nr. 161 og opefter.

§5.

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtager forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl, samt parcellens nr. og matr. nr.  

§6.

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, der erlægges på et af bestyrelsen fastsat tidspunkt. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Af det årlige kontingent hensættes et beløb til vedligeholdelse af grundejerforeningens
belægninger (veje, stier, rabatter, gæsteparkeringer). Bestyrelsen fastsætter hvert år beløbets
størrelse. Der skal dog som minimum hensættes kr. 100.000, – årligt.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens konto. På ekstraordinær generalforsamling kan udskrives ekstraordinært kontingent.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at berigtige restancen. 

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling, samt valgbarhed.

Generalforsamlingen:

§7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem senest 7 dage før generalforsamlingen.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning og det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 7. Valg af to revisorer.
 8. Valg af to revisorsuppleanter.
 9. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§9.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring, med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Et flertal i bestyrelsen kan dog i presserende tilfælde indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 2 døgns varsel, hvis denne måtte finde det nødvendigt.

§10.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har 1 stemme for hver grund denne ejer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen, dirigenten, eller 1 medlem finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af vedkommendes husstand.

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end èn fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§ 3, 4, 11 og 18.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§11.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til driften nødvendige, pålæg af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til driften nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, eller til optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen:

§12.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten i samme anciennitet som det udtrædende medlem. 

Som medlemmer af bestyrelsen kan vælges et medlem af grundejerforeningen eller dennes samlever, dog kan der højst vælges en person fra hver parcel.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent.

§13.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og varetager dens formål og interesser.

Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af denne giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes efter hvert møde. Protokollen skal være tilgængelig for medlemmerne.

§14.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af formand og kasserer i forening. 

Revisorer og regnskab:

§15.

Generalforsamlingen vælger to revisorer og to revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst èn gang årligt foreningens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

§16.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal tilstilles revisorerne så betids, at disse har mulighed for at revidere regnskabet såvel talmæssigt som kritisk, så en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med udsendelse af dagsorden. 

§17.

Medlemmernes indbetalinger foretages som anført i § 6 og indsættes i pengeinstitut i foreningens navn.

Herudover kan foreningens midler placeres i børsnoterede obligationer, børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser, samt totale porteføljeløsninger. 

Disposition over indestående i pengeinstitutter og værdipapirer kan alene foretages med accept af kasserer og formand i forening. Gælder alene ved brug af midler til den daglige drift af foreningen. 

Der oprettes en konto i foreningens pengeinstitut med begrænset rådighedsbeløb, som kasserer alene kan disponere over. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontoens rådighedsbeløb.

Kontoen er til brug for, at foreningens kasserer kan foretage nødvendige indkøb af f.eks. kontorartikler, indkøb i forbindelse med afholdelse af generalforsamling mm.

Ved beslutning om anbringelse af foreningens formue i værdipapirer jfr. afsnit 2, kræver det en enig bestyrelsesbeslutning.

§18.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler.

Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Næstved Byråd. 

Særlige bestemmelser:

§19.

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Godkendelse m.v.:

§20.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april 1979, med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 23. marts 1981, 25. marts 1986, 6. marts 1991, 21. marts 1995, 24. marts 1997, 23. marts 2010, 29. marts 2011, 24. august 2021, og 28. marts 2022.

Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Næstved Byråd.