Blue Flower

Referat af generalforsamling den 28. marts 2017

Afholdt på Sydbyskolen, lokale nr. 97, Parkvej 109, Næstved, kl. 19.30.

På generalforsamlingen var 18 parceller repræsenteret, og 24 personer var mødt op.

Dagsorden

1.Valg af dirigent  Bent Christensen, Figenvej 106 blev valgt

2.Bestyrelsens beretning

Der har været fredeligt på Figenvej det sidste år. Enkelte boliger har skiftet ejer men ellers er alt ved det gamle. Vi har været forskånet for oversvømmelser der ellers har plaget mange af os de sidste år, vejene har klaret sig uden reparationer og vi har haft det færreste antal reparationer af fortove i mands minde. På den måde kunne man tro, at bestyrelsen slet ikke har haft noget at lave. Men det har vi.

2 gange i året har vi været hele vejen rundt på vejsyn. Det gav anledning til, at vi bad Næstved Forsyning om at kigge på vandlåse der stikker op i fortovene..

Sidste år fik vi en ny mand i bestyrelsen. Michael. Han har bestemt holdt os gamle i ørerne på alle måder. Og han skal ikke være uden opsyn i ret mange dage før han har hittet på nye ideer. Der kunne nok blive pænere i kvarteret. Blomsterkummer langs stamvejen til at byde os velkommen hjem, et frisk pust til området. Michel fortæller selv om vores planer. Vi har aftalt i bestyrelsen, at vi bruger lidt af formuen på at få kummerne etableret, og at vi vil prøve at få nogle beboere til at hjælpe med at finde ud af hvad der skal plantes og hvordan vi sikrer vanding i tørre perioder. Det bliver fint.

All-round-service har stået for pasningen af vore grønne områder i mange år. Vi har snakket om, at prisen er lige i overkanten og kvaliteten ligger ind imellem lidt lavt. Arne gør et stort arbejde for at holde firmaet i ørerne, at lave præcise aftaler om hvad der skal laves. Og alligevel er det ikke altid i orden. Vi har før indhentet alternative tilbud, og det var ikke billigt. Nu forsøger vi igen med at indhente nye tilbud. Næstved Haveservice har afgivet et tilbud som ser lovende ud, og vi har en god dialog med firmaet. Vi skal lige læse imellem linjerne på næste bestyrelsesmøde inden vi beslutter os.

Næstved Haveservice har også givet os et tilbud på vintervedligeholdelse af vejene. Det havde vi ikke bedt om. Vi havde temaet oppe på generalforsamling for år tilbage. Det var dyrt, og de fremmødte vendte tomlen ned. Vi har kun haft få dage med sne i år, men is og glat føre har vi haft rigeligt af. Det ser altså ikke godt ud med isglatte veje dag efter dag som vi har oplevet det i år. Vi har pligt til som grundejere at holde ryddet og saltet / gruset foran vores parcel. Det er bare meget få der får det gjort. Det er også et stort arbejde, og der bor mange ældre i området.. Vi er bare nødt til at få det gjort. Servicefolk, omdelere og sundhedspersonale skal kunne færdes sikkert, og det skal vi også selv kunne. Hvis vi kan få en aftale om snerydning og glatførebekæmpelse for 300-400 kr. om året pr parcel, så synes jeg at vi skal gøre det. Vi kan jo prøve et år og så tage det på dagsorden igen til næste år.

Vi har nogle problemer på veje og stier som vi ikke har indflydelse på, men som vi sender videre til det offentlige.

  • Det er manglende lys i lamperne i mørke-tiden og manglende udskiftning af pærer.
  • Nedfaldne døde grene fra de gamle træer langs stien bag Troldebo, 111, 112 og 122. Det er naturstyrelsens træer, men det er dem der færdes der risikerer at bive ramt eller at snuble over det nedfaldne.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne for det gode arbejde i udfører. Arne har kontakten til vores entrepenører, fordi han kan være hjemme i dagtimerne, Bent ved alt om hvad der er sket i området og i foreningen og han har styr på at holde både penge og foreningen sammen. Michael, vores unge ny-komling, som ud over at stille spørgsmål til ALT, også får sat gang i de gode ideer han selv får inden vi har en chance for at snakke ham fra det.”

Beretning godkendt.

Under dette punkt orienterede bestyrelsen forsamlingen om vores tanker om forskønnelse af vores område ved opsætning af blomsterkummer/kasser på græsarealer ved hver af de 5 indkørsler fra stamvejen. Det har været nødvendigt at indhente tilladelse fra Næstved Kommune for opsætningen, hvilken er på plads. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra 2 leverandører af blomsterkummer, og afventer endnu et tilbud, før vi sætter gang i opsætningen. Vi forventer, at kummerne er på plads i løbet af maj måned, således at vi kan sætte sommerblomster i kummerne. Vi vil som bestyrelse være taknemmelige for grundejeres bidrag til evt. vanding i tørre perioder, når der alligevel vandes i haven.

Desuden søges et uformelt "Kumme-plantehold" blandt grundejere med lyst til at hjælpe til med og tegne udsmykningen, og forestå selve plantningen og evt. udskiftning af planter 1-2 gange årlig. Tilmelding kan ske til Arne Christensen nr. 143 på tlf. nr. 21259779 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Udgifter hertil dækkes af foreningen.

I bestyrelsen har vi også indhentet alternativt tilbud på den løbende vedligeholdelse af vore grønne områder (græsslåning m.m.)

I den forbindelse har tilbudsgiver (Næstved Haveservice) også tilbudt os vintervedligeholdelseaf vore veje. Udgiften vil være på 25.000 om året. Vi er i bestyrelsen positiv overfor dette tilbud, og deltagerne i generalforsamlingen udtrykte også en positiv holdning til dette tilbud. Det skal dog understreges, at vintervedligeholdelsen IKKE omfatter fortove.

3.Aflæggelse af regnskab Regnskab godkendt

4.Indkomne forslag. Ingen forslag er indkommet.

5.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 Budget for regnskabsåret 2017: Budget vedtaget

Udgifter  
Vedligeholdelse vejanlæg, fortove, grønne områder 56.000
Generalforsamling / bestyrelsesmøder 3.500
Administration m.m 2.300
Arrangement bestyrelse 4.400
Forsikringer (kaution, ansvar ) 5.000
Hensættelse til vejanlæg 71.200
Ialt 142.400
 
Indtægter  
Kontingentindbetalinger 89 à kr.1.600,00 142.400
Renteindtægte 0
Ialt 142.400

Kontingentet er i 2017 fastsat til kr: 1600,- (uændret)

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Henning Andersen nr. 113 (er villig til genvalg) og Bent Christensen nr. 106 (er villig til genvalg)

Begge er genvalgt

7.Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Martin Jensen (80) og Flemming Poulsen (66).

Begge er genvalgt

8.Valg af revisorer. På valg er Lone Kristiansen (78) og Kurt P. Hansen (79)

Begge er genvalgt

9.Valg af revisorsuppleanter. På valg er Jens Juul (70) og Jørgen Dissing (115).

Begge er genvalgt

10.Eventuelt.

Forespørgsel om hvem som har ansvar ved defekter i forbindelse med skift af vandmåler. Vi har henvist til de regler, som har været beskrevet i skriv fra Næstved Forsyning. I denne forbindelse er det værd at nævne, at ALLE bør tjekke om deres stophaner i fortov eller vej er tilgængelige. Hvis dette ikke er tilfældet bør man kontakte Næstved Forsyning.

Spørgsmål om naboskilte, som ved tidligere generalforsamlinger er stillet i udsigt. Henning Andersen meddelte, at tilladelse til opsætning er indhentet, så det nu kun er et spørgsmål om, at få det sat i gang.

Spørgsmål om mulighed for indlæggelse af fibernet. Bestyrelsen vil undersøge om vi i det hele taget har muligheden (SEAS). Hvis andre er interesseret hører vi gerne om dette.

Bestyrelsen opfordrer frivillige til at melde sig, som arrangører af sommerfest – men først til afholdelse i 2018

 

Bestyrelsen er konstitueret således:

  • Formand: Henning Birk Andersen Nr. 113 Tlf. 20 46 58 30
  • Næstformand: Michael Jacobsen Nr. 150 Tlf. 53 37 10 98
  • Kasserer: Bent Christensen Nr. 106 Tlf. 55 77 01 19
  • Sekretær: Arne Christensen Nr. 143 Tlf. 21 25 97 79