Blue Flower

Referat af GENERALFORSAMLING 2022!

Afholdt den 28. marts 2022 på Kobberbakkeskolen, Afdeling Sydby, Sydpolen / Cafeen, Parkvej 109, 4700 Næstved.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag. (se vedhæftede bilag)

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kristian Kristensen, nr. 139 (modtager genvalg) og Arne Christensen, nr. 143 (modtager ikke genvalg).

7. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er: Martin Jensen, nr. 80, og vakant bestyrelsessuppleant. (forslag modtages)

8. Valg af revisorer. På valg er: Lone Kristiansen, nr. 78 og Jens Terp, nr. 110.

9. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Jens Juul, nr. 70 og Jørgen Dissing, nr. 15.

10. Eventuelt.

 

Ad 1) Bent Christensen valgt. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig, og oplyser, at der er 18 parceller repræsenteret til generalforsamlingen.

Ad 2) Siden sidst er legeplads ved nr. 122-123 nedlagt. Der er desuden fældet 2 træer.

Der har ikke været gennemført vejsyn siden sidste generalforsamling (aug. 2021).

Vi har oplevet, at der er mangler i udført retablering efter Fibia`s arbejde. Vi har etableret en kontakt i Næstved Kommune, så vi kan få det lavet ordentligt.

Vi er via henvendelser og egen observation blevet opmærksom på, at vi har et problem med overfladevand på stien fra Figenvej gennem de 2 første stikveje på den østlige side af vort område. Vi er opmærksomme på, at det vil blive en meget kostbar udbedring. Der er ikke for nuværende taget nogen beslutninger om arbejdet.

Omkring vejfonden har vi foretaget lidt beregninger, som viser, at vi sparer for lidt op. Dette med udgangspunkt i, at asfalten m.m. skal udskiftes om 10-15 år. Derfor foreslår vi en kontingentforhøjelse på 300/året pr. parcel, men skal også forvente, at der vil komme yderligere forhøjelser i de kommende år.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at vi ikke har forhøjet vores kontingent de sidste 12 år. Samtidig er der kigget på andre grundejerforeninger`s betaling til dette formål, og her kan vi konstatere, at vi ligger i den lave ende.

Endelig skal vi i bestyrelsen opfordre til, at flere viser interesse for bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen. Det var en skuffelse, at vi i august sidste år ikke kunne få valgt en bestyrelsessupleant.

Beretning godkendt

Ad 3) Regnskab godkendt

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter – f.s.v. angår dispositionsret omhandlende foreningens formue – vedtaget uden bemærkninger.

Ad 5) Budget vedtaget – herunder kontingentstigning fra 1.600/året til 1.900/året. Der blev stillet spørgsmål om henlæggelse til bestyrelsesmiddag (4.400 kr.). Om ikke dette beløb kunne hæves, eller bestyrelsen på anden måde kunne tilgodeses – herunder eventuel kontingentfritagelse. Kunne være en lille gulerod for at tiltrække medlemmer til at yde et stykke bestyrelsesarbejde for foreningen.

Ad 6) Kristian Kristensen (nr. 139) genvalgt. Nyvalgt Kasper Hjort Hansen (nr. 104)

Ad 7) Martin Jensen (nr. 80) genvalgt og Christoffer Griebel Busk (nr. 150) nyvalgt.

Ad 8) Begge genvalgt

Ad 9) Begge genvalgt

Ad 10) Anne (122) kommenterer på manglende styning af 2 træer på den legeplads, som vi nedlagde sidste år.

Linda (124) gør opmærksom på, at der er dumpet affald i stort gammelt hul i det gamle markskel ud for nr. 111. Området tilhører Skov- og naturstyrelsen. Hvis vi er vidende om, hvem ”gerningsmanden” er bør vi (bestyrelsen) rette henvendelse til vedkommende.

Kasper (104) gør opmærksom på, at kommunen er i færd med at udarbejde fjernvarmeprojekter til udrulning af fjernvarme, og her har vores område fjernvarmepotentiale ifølge en rapport udarbejdet af Niras for kommunen. Kommunen håber at kunne melde nærmere ud inden sommer og hurtigst muligt.

Bent kommenterer på dette, og giver udtryk for, at han har fået oplyst, at det formentlig ikke kan blive aktuelt før om tidligst 10 år, men det var før Rusland gik ind i Ukraine.

Flere efterlyste tiltag, hvorpå vi kunne stimulere interessen blandt vores medlemmer, for at deltage i bestyrelsesarbejde, og i øvrigt andet arbejde (vej/fortovsvedligeholdelse), som kunne være til fælles gavn for os alle.

Linda (124) beder om at vi ved fremtidige generalforsamlinger enten 1) bytter om på rækkefølge a) generalforsamling b) spisning – eller 2, finder et andet tidspunkt på døgnet (ej aften)

Arne (143) gør opmærksom på facebookgruppen ”for husejere i Lillevang/Nygaard Grundejerforeningen (Figenvej)” Her er mulighed for hurtig kommunikation mellem medlemmer. Det kræver dog flere medlemmer end nu (34) for at det giver mening.

Bent (106) giver udtryk for samme problematik omkring indhentelse af mailadresser. Det er kun lykkedes at skaffe ca. 30.

Hensigten var/er, at udsende al materiale pr. mail, i stedet for papir.

Anne (122) beder om, at referat fra generalforsamlingen (trods bestyrelsens udmelding om, at den blev lagt på vor hjemmeside) bliver udsendt på papir.

 

PLIGTER SOM GRUNDEJER:

Hvis man vil leve op til forventningerne, så overholder alle følgende små nemme regler. Hvis ikke, forbeholder bestyrelsen sig ret til at komme med opfordringer til de enkelte, men hvorfor dog vente på det!

1. Veje, fortove og stier omkring parcellen renholdes året rundt. Husk især snerydning, frie kloakløb og ukrudt i fortove og fortovskanter (kantbånd). Enkelte grundejere har også små græsarealer som de har ansvaret for at klippe.

2. Fortove og veje skal være farbare i deres fulde bredde, det vil sige at træer og buske skal klippes ind således at de ikke vokser ud over fortov og veje.

3. Man parkerer ikke trailere, campingvogne og lignende udenfor sin egen parcel og gæste-parkeringspladserne er IKKE beregnet til fast parkeringsplads for grundejerne.

4. Placering af grusbunker, sten, haveaffald og lignende udenfor sin egen parcel, kan ske kortvarigt og under hensyntagen til øvrige grundejere.

5. Man sørger for at hækken bliver klippet mindst 1 gang årligt.

6. Hundeefterladenskaber holdes indenfor egen parcel.

7. Legepladser vedligeholdes af brugerne.

8. Det henstilles at grundejerne ikke henkaster haveaffald m.v. i læhegn, vandhuller for enden af vores stikveje.

 

Afslutning:

Grundejere som for nylig har fået indlagt naturgas, eller som planlægger at indlægge naturgas, bedes meddele bestyrelsen, datoen herfor.

Dette af hensyn til garantiperioden på 2 år, hvor naturgasselskabet er ansvarlig for reetablering af asfaltarbejde m.v.

Bestyrelsen skal opfordre beboerne til hensynsfuld kørsel på stamvej og stikveje, samt til at tage hensyn til naboer / genboer når ens arbejdskøretøj parkeres.

 

Bestyrelsen er sammensat således:

Formand Kristian Kristensen Nr. 139 Tlf. 27 42 37 40

Næstformand Klaus Kjærbæk Nr. 145 Tlf. 41 78 34 42

Kasserer Bent Christensen Nr. 106 Tlf. 50 57 19 42

Sekretær Kasper Hjorth Nr. 104 Tlf. 51 23 51 03

 

Forbrug af papir:

Bestyrelsen har et ønske om at begrænse forbrug af papir, og vil derfor gerne sende informationer osv. til beboere i grundejerforeningen via foreningens mail – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., via foreningens hjemmeside – www.lillevang-nygaard.dk  , og eller via facebooksiden - "For husejere i Lillevang/Nygaard Grundejerforeningen (Figenvej)” 

Vi har modtaget 25 e-mailadresser, men da vi er 89 parceller, mangler der stadig adresser fra 64 grundejere, som bestyrelsen er i gang med at indsamle.

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til, at grundejerne følger med på hjemmesiden og facebooksiden.

Ved at bruge hjemmesiden til informationer mv., samt have muligheden for at sende e-mail, får bestyrelsen mulighed for at komme hurtigere ud med informationer.

Herudover vil det spare en masse papir, til gavn for miljøet, og spare tid, når f.eks. ”Figenbladet” ikke skal printes og omdeles.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen