Blue Flower

GENERALFORSAMLING 2018

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 20. marts 2018, er afholdet på Kobberbakkeskolen, Afdeling Sydby

 DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag. (snerydning / saltning - se bagside)
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Michael Jakobsen (ønsker ikke genvalg) og Arne Christensen. 
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.På valg er: Martin Jensen og Flemming Poulsen (flyttet fra Figenvej)
 8. Valg af revisorer. På valg er: Lone Kristiansen og Kurt P. Hansen.
 9. Valg af revisorsuppleanter. På valg er: Jens Juul og Jørgen Dissing.
 10. eventuelt

Iflg. Vedtægterne er det muligt at afgive stemme ved fuldmagt. Se hjemmesiden

Efter generalforsamlingen vil foreningen byde på at par stykker smørrebrød og en øl/vand.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen.

 


Bestyrelsens beretning

Blomsterkasserne.

Har vi haft stor glæde af. Det har set flot ud hele sidste sommer og langt ind i efteråret. Tak til alle jer der har plantet, vandet og på andre måder passet på vores nye vartegn.

 

De grønne områder.

Hvad må man her. Må man sætte redskaber op?, Må man lave et stakit? Må man bruge områderne som midlertidig oplagsplads? Bestyrelsen har lavet et reglement. Det ligger nu på hjemmesiden.

Græsklipningen blev i 2017 udført af Næstved Haveservice. Der var startproblemer. Et område blev glemt, kludder med tidsplanen osv. Men det blev ordnet og det fungerede herefter. Der er færre klipninger end før, nemlig hver anden uge.

Tillige blev entrepenøren tvunget til at køre uden om områder hvor der stod vand til langt hen i juni.

Vi har evalueret forløbet med Næstved Haveservice og vi er klar til at lave aftale for 2018 også. Det er nærmest ½ pris i forhold til den tidligere entrepenør.

 

Det våde område bag 96-97-98.

Nedskæring af vildtvoksende hegn. Det var effektivt. Ingen af os i bestyrelsen havde forestillet sig at der fandtes sådan et skrummel af en maskine der jævnede alt på ingen tid. Det ved vi nu.

Tilbud om dræning. Vi fik Skippers dræning til at gennemgå området for evt. at finde dræn der kunne renoveres. Skipper mener, at vandet kommer fra de højere liggende områder mod syd og vest. Der har tidligere været drænet landbrugsjord hvor drænene har ledt vandet til den nu næsten opfyldte grøft langs haveforeningen og den rørlagte pers grøft. Vi har fået et tilbud på 55.000 kr. for at dræne området.

Bestyrelsen har valgt at indhente endnu et tilbud da prisen synes at være høj og da vi er i tvivl om det er den bedste løsning.

Løsningen, som Skipper foreslår, forudsætter, at der lægges nye rør i Pers grøft bag nr. 110. her er gennemløbet i øvrigt dårligt igen.

 

Regler for bebyggelse

Byggelinier mod vej, sti og naboskel er fastlagt i deklarationen for fores grunde. Dem har alle modtaget. Vi lægger dem fremover her på hjemmesiden så de kan læses her, hvis man alligevel bliver i tvivl.

Hvis grundejerforeningen anbefaler kommunen fravigelse i forhold til de regler der gælder for vores matrikler, vil det komme til at gælde generelt for hele området. Så det gør vi ikke.  Grundejerforeningen bliver hørt, når en beboer har en tvist med byggereglerne. Vi er dog ikke sikre på, at vores svar tæller noget videre.

Grundejere skal være opmærksomme på, at ikke-registrerede bygninger kræves lovliggjort eller fjernet hvis de opdages f.eks. ved luftfoto eller ved ejendomshandel. En af vore grundejere har oplevet at lovgivningen nu håndhæves fast og bestemt!

 

Nedfaldne døde grene fra de gamle træer langs stien bag Troldebo, 111, 112 og 122.

Det er naturstyrelsens træer, men det er beboere der færdes på stien der risikerer at blive ramt eller at snuble over det nedfaldne. Kommunen er informeret, vi har aftalt at Vej og Park besigtiger og tager kontakt til Naturstyrelsen. Her er der så ingenting sket.

 

Vejsyn.

Vi har gennemgået veje for fortove 2 gange. Det har resulteret i et par henvendelser til grundejere om at vedligeholde. Det mærkes nu at træerne i græsrabatterne ikke er der mere og derfor er der kun få fortovsreparationer.

Asfalten er der ikke problemer med.

Problem at græs og anden vækst langs stierne hindrer vandet i at blive ledt væk. F.eks. ved nr. 61-62 hvor stien slutter ved bump ved Troldebo. Der skal nok fjernes lidt jord og græs.

 

Kan vi gøre lidt mere selv.

 • Fjerne en rod, rette et par fliser
 • Hjælpes ad med at få tyndet når buske bliver for store
 • Få lidt hjælp af de entrepenante grundejere som har hænderne skruet godt på
 • Kan det tænkes at grundejere vil løse opgaver mod betaling eller et gavekort
 • Et par arbejdsdage på stikvejene hvor man får noget fikset i fællesskab
 • Der er mange penge at spare, og godt naboskab at vinde.
 • Måske skal vi organisere et par arbejdsdage hvor man mødes med de andre beboere på stikvejene

 

Vintervedligeholdelse.

Sidste år fremlagde vi et billigt tilbud. Bestyrelsen har forhandlet et tilbud der nu omfatter både veje og fortove/stier.  Det behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Hertil har vi indskærpet den enkelte grundejers forpligtelser i et ekstra brev i postkassen op til jul. Vi vil gerne være helt sikre på at alle kender til sit ansvar som grundejer.

 

Sommerfest / 40 års jubilæum.

Kan vi nedsætte et festudvalg?

 

Bestyrelsen.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.  Michael Jakobsen har nu valgt at forlade bestyrelsen idet han har sat sit hus til salg og påtænker at fraflytte området. Tak for din indsat, Michael, dine mange gode ideer og positive tilgang til at få opgaver løst. Arbejdet i planteudvalget vil du forhåbentlige fortsat være aktiv i.

 


 

 

Forslag vedr. snerydning og saltning. (forslaget blev ikke vedtaget)

Aftale med entrepenør (Næstved Haveservice) om snerydning og saltning af veje, fortove og stier.

 

Ved generalforsamlingen 2017 orienterede formanden om muligheden for vintervedligeholdelse af vore veje og stier, et forslag der ud fra entrepenørens overslag ville koste ca. kr.: 250,- for hver parcel. Generalforsamlingen gav tilslutning til, at bestyrelsen kunne afprøve det i indeværende år og så tage punktet på dagsorden i 2018.

Da entrepenøren efter endt opmåling fremsendte det endelige tilbud hvor fortove også var medtaget, var prisen steget så meget, at bestyrelsen ikke mente at have mandat til, at sætte arbejdet i gang uden generalforsamlingens samtykke. Prisen var steget til kr.: 460,- pr. parcel (2017).

Aftale om vintervedligeholdelse betyder, at snerydning og saltning af veje, fortove og stier sættes i gang ved samme udkald som kommunen igangsætter rydning / saltning ved.

Kvaliteten i rydning / saltning svarer til Næstved Kommunes beredskabsplan klasse 2.

 

Kvalitet, omfang og tidspunkter:

Veje, stier og fortove tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 05.00 - kl. 15.30, også lørdage/søn- og helligdage.
Der saltes ikke mod glatte veje og mindre snefald fra kl. 15.30 – 05.00. Ved kraftigt snefald ryddes der sne fra kl. 5.00 til kl. 22.00.

 
Bemærkninger: Iværksættes hvis det vurderes at give merværdi for fremkommeligheden. Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.

Hvis generalforsamlingen beslutter at indgå aftale om vintervedligeholdelse vil kontingentet stige med kr.: 500,- årligt så længe aftalen løber.

Det årlige kontingent vil herefter blive kr. 2.100 (kr. 1600 + kr. 500)